Arbetsrätt

Göran Smedberg har arbetat praktiskt med arbetsrättsliga frågor sedan 1991 och har en gedigen erfarenhet av de situationer och problemställningar som kan uppkomma t ex i samband med företagsöverlåtelser och driftsinskränkningar. I sådana situationer är det bra för företagsledningen att i god tid ha ett sakkunnigt stöd beträffande strategiska och arbetsrättsliga överväganden samt genomförandet av de fackliga förhandlingarna.
Anställningsavtal, incitamentsavtal, pensionslösningar är andra frågor där företagsledningen behöver kvalificerad hjälp med utformningen.

Göran Smedberg kan med sitt team hantera företagets visselblåsarfunktion.
Göran Smedberg biträder även arbetsgivare med rådgivning och förhandlingshjälp vid situationer där arbetstagare missköter sig eller är under rehabilitering och frågan uppkommer hur arbetsgivaren ska hantera situationen på bästa sätt. Göran Smedberg företräder naturligtvis även klienter när det uppstår tvister som går till domstol.

EXEMPEL PÅ FRÅGOR INOM DET ARBETSRÄTTSLIGA OMRÅDET DÄR GÖRAN SMEDBERG BITRÄDER KLIENTER.
  • Visselblåsarfunktion
  • Förhandlingar enligt MBL
  • Anställningsavtal, VD-avtal
  • Omorganisationer
  • Driftsinskränkningar
  • Uppsägningstvister
  • Företagshemligheter
  • Immaterialrätt i anställningsförhållandet
  • Tvistelösning

Försvarare i mål om arbetsmiljöbrott

Göran Smedberg arbetar som offentlig och privat försvarare i brottmål som rör arbetsmiljöbrott. Denna typ av brott ökar och behovet av en försvarare är stort för den som åtalas. Åklagare kan åtala arbetsgivaren, dvs den juridiska personen, och/eller den person som åklagaren anser har det straffrättsliga arbetsmiljöansvaret, t ex den verkställande direktören eller någon annan i chefsbefattning. Göran Smedberg företräder ofta arbetsgivare och dess chefer i relationen med Arbetsmiljöverket och under polisutredning samt under rättegången.

EXEMPEL PÅ SITUATIONER DÄR GÖRAN SMEDBERG BITRÄDER.
  • Arbetsmiljöverkets utredning
  • Förundersökningen; t ex vid förhör
  • Yttranden
  • Försvarare vid domstol under rättegången